Search

Tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược

23/01/2015

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập duy nhất ở phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước khẳng định là một trong những trường đại học chuyên ngành, đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ chuẩn trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững, cùng cộng đồng thế giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu và thiên tai trong phạm vi khu vực và toàn cầu.

SỨ MỆNH:

Xây dựng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thành một trường đại học có tầm cỡ quốc gia, chuyên đào tạo nhân lực cho ngành Tài nguyên và Môi trường  và cho xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

TẦM NHÌN:

  •  Đến năm 2020: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng tiên tiến, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên và môi trường  và cho xã hội. 
  • Đến năm 2030: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở khu vực Đông Nam Á.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển trong tương lai nhằm hướng đến giá trị cốt lõi:

Tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả;

Vị thế nâng cao, chất lượng hoàn hảo

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Giới Thiệu

Tin tức - Sự kiện