Search

Tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược

06/03/2017

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập duy nhất ở phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước khẳng định là một trong những trường đại học chuyên ngành, đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ chuẩn trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững, cùng cộng đồng thế giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu và thiên tai trong phạm vi khu vực và toàn cầu.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển trong tương lai nhằm hướng đến giá trị cốt lõi:

Tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả;

Vị thế nâng cao, chất lượng hoàn hảo

Chiến lược phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan