Search

Danh sách phân lớp đại học chính quy khóa 07 năm 2018

22/09/2018

Phòng Công tác sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc Danh sách sinh viên theo lớp khóa 07 năm 2018 (Xem toàn văn tại đây)

1. Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

    Lớp 07_ĐHBĐKH   (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

2. Ngành Công nghệ Thông tin

    Lớp 07_ĐHCNTT_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHCNTT_ 2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHCNTT_ 3 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHCNTT_ 4 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

3. Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

    Lớp  07_ĐHCTN (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

4. Ngành Địa chất học

   Lớp 07_ĐHĐC (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

5. Ngành Hệ thống thông tin

   Lớp 07_ĐHHTTT (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

6. Ngành Khí tượng và khí hậu học

   Lớp 07_ĐHKT (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

7. Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

   Lớp 07_ĐHKTTN_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHKTTN_2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

    Lớp 07_ĐHMT_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHMT_2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHMT_3 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

9. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo

   Lớp 07_ĐHQLBĐ (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

10. Ngành Quản lý đất đai

   Lớp 07_ĐHQLĐĐ_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHQLĐĐ_2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHQLĐĐ_3 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHQLĐĐ_4 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHQLĐĐ_5 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

   Lớp 07_ĐHQLĐĐ_6 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

11. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

    Lớp 07_ĐHQLTN_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQLTN_2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQLTN_3 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQLTN_4 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

12. Ngành Quản trị kinh doanh

    Lớp 07_ĐHQTKD_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQTKD_2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQTKD_3 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQTKD_4 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

    Lớp 07_ĐHQTKD_5 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

13. Ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ

    Lớp 07_ĐHTĐ_1 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

     Lớp 07_ĐHTĐ_2 (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

     Lớp 07_ĐHTĐ_3 (Cơ sở Biên Hòa)  (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

14. Ngành Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước

     Lớp 07_ĐHTHTNN (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

15. Ngành Quản lý Tài nguyên khoáng sản

     Lớp 07_ĐHTNKS (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

16. Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

      Lớp 07_ĐHTNN (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

17. Ngành Thủy văn học

      Lớp 07_ĐHTV (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH)

Danh sách bài viết liên quan