Search

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học của trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM

16/03/2015

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh công bố Quyết định 287/QĐ-TĐHTPHCM ngày 04/6/2013 về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học.

Click vào đây để xem toàn văn 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan